MENU GŁÓWNE 

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY

CZŁONKOWIE – MEMBERS - ЧЛЕНЫ

 

Uprzejmie informujemy Państwa, że  dniem 25 maja 2018 roku zaczeło obowiązyć Rozporządzenie Parlamnetu Europejskiego i Rady UE 2016/679 dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Dlatego też pragniemy poinformować, że Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie dysponuje Państwa danymi na podstawie otrzymanych deklaracji członkowskich. Dane Państwa nie są nikomu udostępniane i zachowane są wszelkie procedury bezpieczeństwa związane z ich zabezpieczeniem. Każdy z Państwa ma prawo wglądu w swoje dane, dokonywania sprostowań, aktualizacji oraz zgłoszenia sprzeciwu co do ich wykorzystywania.  

 

We would like to kindly inform you that on May 25, 2018, the Regulation of the European Parliament and the EU Council 2016/679 concerning the protection of individuals with regard to the processing of personal data became applicable. Therefore, we would like to inform you that the European Association of Security Sciences has your data on the basis of the received membership declarations. Your data is not shared with anyone and all security procedures related to their security are preserved. Each of you has the right to inspect your data, make corrections, update and object to their use.

 

Мы хотели бы любезно сообщить вам, что 25 мая 2018 года стало применяться Постановление Европейского парламента и Совета ЕС 2016/679, касающееся защиты физических лиц в отношении обработки персональных данных. Поэтому мы хотели бы сообщить вам, что Европейская ассоциация наук о безопасности имеет ваши данные на основе полученных заявлений о членстве. Ваши данные не передаются никому, и все процедуры безопасности, связанные с их безопасностью, сохраняются. Каждый из вас имеет право проверять ваши данные, вносить исправления, обновлять и подвергать их использованию.