STATUT 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY zwane dalej Stowarzyszeniem (Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie), jest stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)

§ 2.

Stowarzyszenie działa w Europie.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

Rozdział II. CELE STOWARZYSZENIA i SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5.

Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 2. działalność edukacyjną,
 3. działalność konsultingową,
 4. działalność popularyzatorską,
 5. działalność wydawniczą,
 6. organizowanie konferencji naukowych,
 7. szkolenia,
 8. organizowanie spotkań i dyskusji,
 9. wymianę informacji,
 10. finansowanie stypendiów naukowych i edukacyjnych,
 11. ocenę działań dla ochrony przed zagrożeniami,
 12. ocenę bezpieczeństwa urządzeń,
 13. rekomendacje organizacji i firm działających dla bezpieczeństwa,
 14. reprezentowanie interesów i ochrona praw członków stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych i innych podmiotów,kształtowanie warunków społecznych i organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa,
 15. tworzenie warunków organizacyjnych i ekonomicznych dla podnoszenia jakości usług  edukacyjnych,
 16. wyrażanie opinii w sprawach związanych ze statutowym celem Stowarzyszenia,
 17. współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 18. prowadzenie działalności gospodarczej,
 19. wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział III. CZŁONKOWIE

§ 6.

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec mieszkający w Europie, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Pracodawcy mogą być członkiem Stowarzyszenia,
 3. Osoby prawne mogą być wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 4. Członkostwo w stowarzyszeniu uzyskuje osoba, która wypełni i podpisze deklarację członkowską, z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
 5. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych oraz wspierajacych. 

§ 7.

1. Członkowie mają prawo:

 1. brać udział w pracach Stowarzyszenia,
 2. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz stowarzyszenia zgodnie
  z postanowieniami niniejszego Statutu,
 3. uzyskiwać wszelkie informacje od władz Stowarzyszenia o ich działalności,
 4. posługiwać się symboliką Stowarzyszenia,
 5. członkowie honorowi i wspierający, nie posiadający czynnego ani biernego prawa wyborczego, posiadają prawo głosu doradczego.

2. Członkowie mają obowiązek:

 1. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania Statutu,
 3. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 4. opłacać składki członkowskie.

3. Członkostwo ustaje wskutek:

 1. śmierci członka,
 2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie po opłaceniu składek i uregulowaniu zobowiązań względem Stowarzyszenia,
 3. wykreślenia z listy członków, dokonane przez Zarząd z powodu działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania Statutu.

           

Rozdział IV. WŁADZE i STRUKTURA STOWARZYSZENIA

§ 8.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Prezes
 3. Zarząd
 4. Komisja Rewizyjna

2. Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są:

 1. Rada Naukowa
 2. Komitet Ekspertów
 3. Biuro

3. Zarząd ma prawo powoływać inne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia ustalając ich

nazwy i zasady funkcjonowania.

§ 9.

 1. Kadencja władz  Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Władze Stowarzyszenia składają sprawozdanie przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 3. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą samodzielnie pomiędzy terminami Walnego Zgromadzenia Członków dokonać zmiany połowy swojego składu i dokooptować w tym limicie członków Stowarzyszenia do swojego składu.
 4. Władze i jednostki organizacyjne  Stowarzyszenia prowadzą dokumentację zgodnie z regulaminami i odpowiednimi przepisami.
 5. Koszty  działalności władz i jednostek organizacyjnych ponosi Stowarzyszenie.

§ 10.

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

§ 11.

1. Zgromadzenie może być zwoływane jako:

 1. Zwyczajne
 2. Nadzwyczajne

2. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków w zwykłym terminie wymagają dla swej

 1. obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia.
 1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały podejmowane są zwykła większością głosów uprawnionych członków Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu.
 3. Zwykła większość ma miejsce wówczas, gdy za uchwałą oddano liczbę głosów co najmniej o jeden większą od liczby głosów przeciwnych.
 4. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy za uchwałą oddano liczbę głosów co najmniej o jeden większą od sumy pozostałych oddanych głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

§ 12.

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd.
 2. O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia Zarząd powinien powiadomić pisemnie członków Stowarzyszenia na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 13.

Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w tzw. drugim terminie wówczas, jeżeli:

a) na zawiadomieniu zaznaczone są terminy: pierwszy i drugi, oraz

b) drugi termin wyznaczony jest nie wcześniej niż pół godziny i nie później niż

trzy tygodnie po pierwszym terminie.

§ 14.

 1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Stowarzyszenia, który przeprowadza wybory przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków. Walne Zgromadzenie Członków uchwala regulamin i porządek obrad.
 2. Uchwalony porządek Walnego Zgromadzenia Członków może być zmieniony tylko  bezwzględną większością głosów.

§ 15.

Do uprawnień Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 2. ustalenie celów i strategii działania Stowarzyszenia,
 3. uchwalenie  regulaminu  pracy  Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu

            i Komisji Rewizyjnej,

 1. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 16.

 1. Prezes Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Prezes Stowarzyszenia w szczególności:
 1. reprezentuje Stowarzyszenie,
 2. dysponuje finansami i majątkiem Stowarzyszenia,
 3. kieruje pracami Zarządu,
 4. powołuje w skład Rady Naukowej spośród członków Stowarzyszenia posiadających tytuł lub stopień naukowy,
 5. powołuje w skład Komitetu Ekspertów spośród specjalistów określonej dziedziny
  i jego przewodniczącego,
 6. zawiera umowę o pracę i jest przełożonym pracowników Stowarzyszenia,
 7. nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-15 członków.

 1. W skład Zarządu wchodzą:
 1. prezes,
 2. v-ce prezesi,
 3. sekretarze,
 4. członkowie.
 1. Pracami Zarządu kieruje prezes Stowarzyszenia.

§ 18.

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
 1. realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. przyjmowanie członków i podejmowanie decyzji w sprawach wyłączenia, wystąpienia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 3. przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. dysponowanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia,
 5. delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach organów państwowych, samorządowych i gospodarczych,
 6. przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków, itd.,
 7. prowadzenie rejestru członków,
 8. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i bilansu Stowarzyszenia oraz podziału nadwyżki i ustalanie sposobu pokrywania strat,
 9. decydowanie o przystąpieniu do związku stowarzyszeń i innych organizacji,
 10. określanie formy, zakresu i warunków współpracy z innymi stowarzyszeniami
  i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 11. zezwalanie na zakup lub zbyt środków trwałych oraz wyposażenia o wartości powyżej równoważnej wartości 10 tys. EURO.
 12. ustalanie wysokości składek.
 13. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Stowarzyszenia lub dwaj członkowie Zarządu.  

§ 19.

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność władz i jednostek Stowarzyszenia w zakresie finansowym i gospodarczym.
 3. W szczególności Komisja Rewizyjna kontroluje zgodność działania Stowarzyszenia z przepisami finansowymi, przestrzeganie postanowień statutu, tryb i sposób załatwiania spraw wniesionych przez członków Stowarzyszenia do jej władz, opłacanie składek członkowskich  i prowadzenie dokumentacji.

§ 20.

 1. Rada Naukowa realizuje naukowe cele Stowarzyszenia.
 2. Pracami Rady Naukowej kieruje przewodniczący.

§ 21.

 1. Komitet Ekspertów stanowią specjaliści określonej dziedziny.
 2. Pracami Komitetu Ekspertów kieruje przewodniczący.

§ 22.

 1. Biuro zapewnia administracyjną i techniczną obsługę Stowarzyszenia.
 2. Biurem kieruje dyrektor Biura.

§ 23.

 1. W przypadku zatrudnienia Prezesa Stowarzyszenia umowę zawiera przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 2. W przypadku zatrudnienia innych członków Zarządu, Rady Naukowej, Komisji Rewizyjnej umowę zawiera Prezes Stowarzyszenia.

§ 24.

1. Źródłem finansowania Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny,
 3. spadki,
 4. zapisy,
 5. wpływy z własnej działalności,
 6. dochody z majątku,
 7. inne.

2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 25.

1. Stowarzyszenie ma prawo do następujących insygniów:

 1. znaku,
 2. sztandaru,
 3. hymnu (sygnału dźwiękowego).
 1. Insygnia oraz zasady i okoliczności posługiwania się nimi ustala Zarząd.

§ 26.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia dokonuje się na podstawie uchwały własnej Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków o likwidacji Stowarzyszenia.
 3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

 

 

Statut został uchwalony w dniu 12.06.2001 r.

i postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z dnia 21.05.2002 r.

wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114138.

Zmiany w Statucie zostały uchwalone w dniu 12.05.2012 r. przez Walne Zgromadzenie Członków

i postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z dnia 11.01.2013 r.

wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego

.

 

STATUTE 

Chapter I. GENERAL PROVISIONS

 

§ 1.

 1. “European Association for Security”, hereafter called the Association, is an association in the understanding of the 7 April 1989 Association Law Act (Journal of Law No. 20, item 104, with later changes).
 2. The name “Europejska Federacja dla Bezpieczeństwa” is legally equal to the abovementioned name of the Association.

§ 2.

The territory of activity of the Association is Europe.

§ 3.

The seat of the Association is the city of Krakow.

§ 4.

The Association has the status of a legal person.

 

Chapter II. THE AIMS OF THE ASSOCIATION

AND THE WAYS OF ACHIEVING THEM

§ 5.

 1. The aim of the Association is educating in order to ensure the safety of people and companies in the common Europe.
 2. The Association achieves its aims through:
 1. educational activities,
 2. consulting,
 3. popularising activities,
 4. publishing,
 5. organising scientific conferences,
 6. courses,
 7. organising meetings and discussions,
 8. the exchange of information,
 9. financing scientific and educational scholarships,
 10. the assessment of activities for protection from dangers
 11. the assessment of the safety of installations,
 12. recommending organisations and companies working for safety,
 13. representing the interests and protecting the rights of the members of the Association before state and local government authorities and other parties,
 14. shaping the social and organisational conditions in order to improve safety,
 15. creating the organisational and economic conditions in order to increase the quality
  of educational services,
 16. expressing the opinion in the matters related to the statutory aim of the Association,
 17. cooperation with domestic and foreign parties,
 18. economic activity,
 19. carrying out other aims resulting from the resolutions of the General Assembly
  of Members.

Chapter III. MEMBERS

§ 6.

 1. Any Polish citizen as well as any foreigner residing in Europe can be a member
  of the Association provided that he or she has full capacity for legal actions and has not been deprived of civic rights.
 2. Employers may be members of the Association.
 3. Legal persons may be supporting members of the Association.
 4. The membership of the Association can be acquired by a person who fills in and signs a member’s declaration, on the day of the Board’s passing a resolution of admittance.
 5. The members of the Association can have the status of:

1.         regular members,

2.         honorary members,

3.         supporting members.

§ 7.

1. The members are entitled to:

 1. take part in the activities of the Association,
 2. elect and be elected to all authorities of the Association in accordance with
  the provisions of this Statute,
 3. obtain from the authorities of the Association any information concerning their activities,
 4. use the insignia of the Association.
 5. Honorary and supporting members, who cannot elect or be elected, have the right
  of an advisory voice.

2. The members are obliged to:

 1. care for the good name of the Association,
 2. observe the Statute,
 3. take active part in the activities of the Association,
 4. pay the membership fees.

3. The membership is terminated as a result of:

 1. the member’s death,
 2. the member’s resignation, declared in writing, after any due membership fees have been paid and any obligations towards the Association fulfilled,
 3. the member being struck off the list of members by the Board, as a result
  of the member’s actions being at variance with the aims of the Association,
  or the member’s not observing the Statute.

 

Chapter IV. THE AUTHORITIES AND THE STRUCTURE OF THE ASSOCIATION

§ 8.

1. The authorities of the Association are:

 1. the General Assembly of the Members,
 2. the President,
 3. the Board,
 4. the Audit Board.

2. The organisational units of the Association are:

 1. the Scientific Council,
 2. the Committee of Experts,
 3. the Office.

3. The Board has the right to create other organisational units of the Association defining their names and rules of functioning.

§ 9.

 1. The term of office of the authorities of the Association is four years.
 2. The authorities of the Association report to the General Assembly of the Members.
 3. The Board and the Audit Board can independently change half of their composition between the sessions of the General Assembly of the Members and add members
  of the Association to their composition within this limit.
 4. The authorities and organisational units of the Association keep their documents according to regulations and the relevant laws.
 5. The Association bears the costs of the activities of its authorities and organisational units.

§ 10.

The highest organ of the Association is the General Assembly of the Members.

§ 11.

 1. The Assembly can be convened as:
 2. Regular
 3. Extraordinary
 4. The sessions of the General Assembly of the Members at a regular date require
  the presence of at least half of the eligible members of the Association in order to be valid.
 5. The sessions of the General Assembly of the Members at a second date are valid irrespective of the number of the eligible members present.
 6. If the Statute does not stipulate otherwise, resolutions are made by a simple majority
  of votes of the present eligible members of the Association.
 7. The simple majority of votes takes place when the number of votes for the resolution
  is higher than the number of votes against it by at least one.
 8. The absolute majority of votes takes place when the number of votes for the resolution
  is higher than the sum of votes against it and votes abstaining by at least one.

§ 12.

 1. The General Assembly of the Members is convened by the Board.
 2. The Board shall notify the members of the Association in writing of the date, place, and the suggested agenda of the session, not later than 14 days before the set date.

§ 13.

The General Assembly of the Members can take place at the so-called second date when:

 1. the written notice includes the first and the second date, and
 2. the second date is set no earlier than half an hour and not later than three weeks after the first date.  

§ 14.

 1. The General Assembly of the Members is opened by the President of the Association, who holds the election of the chairman of the General Assembly of the Members. The General Assembly of the Members passes the standing orders and the agenda of the session.
 2. The passed agenda of the General Assembly of the Members can only be changed with an absolute majority of votes.

§ 15.

The powers of the Assembly include the power to:

 1. make changes to the Statute of the Association,
 2. set the aims and strategies of the Association’s activities,
 3. set the standing orders of the proceedings of the General Assembly of the Members,
  the Board and the Audit Board.
 4. elect the President, the Board and the Audit Board.

§ 16.

1. The President of the Association is elected by the General Assembly of the Members.

2. The duties of the President of the Association include:

 1. representing the Association,
 2. administering the finances and the property of the Association,
 3. directing the activities of the Board,
 4. appointing the members of the Scientific Council from among the members of the Association who have an academic title or degree,
 5. appointing the members and the chairman of the Committee of Experts from among specialists in the given field,
 6. signing employment contracts and being the superior of the members of the Association,
 7. supervising the work of the Association’s organisational units.

§ 17.

1. The Board of the Association consists of 3-15 members.

2. The Board consists of:

 1. the President,
 2. vice-presidents,
 3. the chairman of the Scientific Council,
 4. the members.

3. The activities of the Board are directed by the President of the Association.

§ 18.

1. The Board is the executive organ of the Association.

2. The duties of the Board include:

 1. fulfilling the statutory aims of the Association and the resolutions of the General Assembly of the Members,
 2. admitting members and taking decision in the cases of excluding or expelling members from the Association or their quitting,
 3. preparing the General Assembly of the Members,
 4. managing the finances and the property of the Association,
 5. delegating representatives to take part in the activities of State organs, of local government organs and of economic organs,
 6. receiving donations, bequests and inheritances, etc.,
 7. preparing the register of members,
 8. ratifying the yearly financial reports and the balance sheet of the Association as well as dividing the surplus and deciding upon the means of covering losses,
 9. taking decision about entering into a union of associations and other organisations,
 10. defining the form, extent and conditions of cooperation with other associations and other domestic and foreign parties,
 11. taking decision about purchases or alienations of the fixed assets and equipment whose value is higher than the equivalent value of 10 000 [ten thousand] Euro,
 12. deciding upon the rate of the fees.
 13. Declarations of volition on behalf of the Association shall be made by the President of the Association or two members of the Board.

§ 19.

 1. The Audit Board elects its chairman, vice-chairman and secretary from among its composition.
 2. The Audit Board controls the activities of the authorities and units of the Association with regard to the financial and economic spheres.
 3. In particular, the Audit Board controls: the observance of financial laws and regulations
  in performing the activities of the Association, the observance of the provisions
  of the Statute, the procedure and means of dealing with issues lodged by the members
  of the Association to its authorities, the payment of the membership fees, and the keeping of the documentation.

§ 20.

 1. The Scientific Council fulfils the scientific aims of the Association.
 2. The activities of the Scientific Council are directed by its chairman.

§ 21.

 1. The Committee of Experts is made up of specialists in the given field.
 2. The activities of the Committee of Experts are directed by its chairman.

§ 22.

 1. The Office provides the Association with administrative and technical services.
 2. The Office is managed by the director of the Office.

§ 23.

 1. When the President of the Association is being appointed, the contract is concluded by the chairman of the Audit Board.
 2. When other members of the Board, Scientific Council, Audit Board are being recruited, the contract is concluded by the President of the Association.

§ 24.

1. The sources of financing the Association are:

 1. membership fees,
 2. donations,
 3. inheritances,
 4. bequests,
 5. revenues from own activities,
 6. income from the property,
 7. other sources.

2. The Association can receive subsidies according to the rules defined in separate regulations.

§ 25.

1. The Association has the right to use the following insignia:

 1. a sign,
 2. a banner
 3. an anthem (sound signal).
 1. The insignia and the rules and circumstances of using them are determined by the Board.

§ 26.

 1. The dissolution of the Association is made on the basis of an own resolution of the General Assembly of the Members.
 2. The property of the dissolved Association is assigned to an aim defined in the General Assembly of the Members’ resolution about the dissolution of the Association.
 3. The costs of the dissolution are covered from the property of the Association.

 

The Statute was passed on 12 June 2001

and by the decision of the District Court for Krakow-Central District in Krakow

of 21 May 2002

entered into the Register of Associations of the National Court Register

under the number 0000114138 [zero zero zero zero eleven forty-one thirty-eight]

 

УСТАВ

Глава І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

§ 1.

 1. EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, именованная далее Обществом, является обществом в понятии положений закона от 7 апреля 1989 г. Закон об обществах (Правительственный Курьер № 20, пункт 104 с дальнейшими изменениями)
 2. Равноправным названием Общества является ВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ по БЕЗОПАСНОСТИ".

§ 2.

Общество действует в Европе.

§ 3.

Местонахождением Общества является город Краков.

§ 4.

Общество является юридическим лицом.

 

Глава II. ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА И СПОСОБЫ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

§ 5.

 1. Целью Общества является образование в сфере безопасности людей и фирм по всей Европе.
 2. Общество реализует свои цели посредством:
 1. образовательной деятельности,
 2. консалтинговой деятельности,
 3. популяризаторской деятельности,
 4. издательской деятельности,
 5. организации научных конференций,
 6. обучения,
 7. организации встреч и дискуссий,
 8. обмена информацией,
 9. финансирования научных и образовательных стипендий,
 10. оценки действий для охраны от угроз,
 11. оценки безопасности учреждений,
 12. рекомендации организациям и фирмам, действующим для безопасности,
 13. представления интересов и охрана прав членов общества в отношении государственной власти, органов самоуправления и других субъектов,
 14. создания социальных и организационных условий для усовершенствования безопасности,
 15. создания организационных и экономических условий для улучшения качества образовательных услуг,
 16. выражения мнения в делах, связанных с уставной целью Общества,
 17. сотрудничества с внутренними и заграничными субъектами,
 18. осуществления хозяйственной деятельности,
 19. выполнения других заданий, возникающих из решений Общего Собрания Членов.  

 

Глава III. ЧЛЕНСТВО.

§ 6.

 1. Членом Общества может быть любой житель Польши, а также иностранец, проживающий в Европе, являющийся правомочным и не лишенный гражданских прав,
 2. Работодатели могут быть членами Общества,
 3. Юридические лица могут быть совещательными членами Общества.
 4. Членство в обществе получает лицо, заполнившее и подписавшее членское заявление, с днем принятия Правлением резолюции о приеме.
 5. Члены Общества делятся на:
 1. обычных членов,
 2. почетных членов,
 3. совещательных членов.

§ 7.

 1. Члены имеют право:
 1. принимать участие в делах Общества,
 2. избирать и быть избранными во все органы Общества в соответствии с положениями настоящего Устава,
 3. получать всю информацию от органов Общества об их деятельности,
 4. пользоваться символикой Общества,
 5. почетные и совещательные члены, не имеющие действительного или пассивного избирательного права, имеют право совещательного голоса.
 1. Члены имеют обязанности:
 1. заботиться о добром имени Общества,
 2. придерживаться Устава,
 3. принимать посильное участие в работе Общества,
 4. выплачивать членские взносы.
 1. Членство прекращается вследствие:
 1. смерти члена,
 2. выхода, объявленного в письменном виде, после оплаты взносов и урегулирования обязательств в отношении Общества,
 3. исключения из списков членов, осуществленного Правлением из-за действий, противоречащих целям Общества или несоблюдения Устава.

 

Глава IV. ОРГАНЫ И СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.

§ 8.

 1. Органами Общества являются:
 1. Общее Собрание Членов
 2. Председатель
 3. Правление
 4. Ревизионная Комиссия
 5. Организационными единицами Общества являются:
 1. Ученый Совет
 2. Комитет Экспертов
 3. Бюро

3. Правление имеет право создавать другие организационные единицы Общества,

     определять их названия и основы их функционирования.

§ 9.

 1. Срок полномочий органов Общества длится четыре года.
 2. Органы Общества отчитываются перед Общим Собранием Членов.
 3. Правление и Ревизионная Комиссия могут самостоятельно между сроками Общего Собрания Членов осуществлять изменения половины своего состава и кооптировать в этих рамках членов Общества в свой состав.
 4. Органы и организационные единицы Общества ведут документацию в соответствии с регламентом и соответствующими положениями.
 5.  Издержки деятельности органов и организационных единиц покрывает Общество.

§ 10.

Высшим органом Общества является Общее Собрание Членов.

§ 11.

 1. Собрание может быть созвано как:
 1. Обычное
 2. Чрезвычайное

2.Заседание Общего Собрания Членов в обычный срок требует для правомочности присутствия как минимум половины уполномоченных членов Общества.

3.Заседание Общего Собрания Членов во второй срок является правомочным без учета количества присутствующих уполномоченных членов Общества.

4. Если в Уставе не указано другого, решения принимаются простым большинством голосов уполномоченных членов Общества, присутствующих на заседании.

5. Простое большинство имеет место тогда, когда за решение отдано количество голосов как минимум на один больше, чем количество голосов против.

 1. Абсолютное большинство голосов имеет место тогда, когда за решение отдано количество голосов как минимум на один больше  суммы оставшихся отданных голосов против и воздержавшихся. 

§ 12.

 1. Общее Собрание Членов созывается Правлением.
 2. О времени, месте и предложенной повестке дня Собрания Правление обязано уведомить членов Общества в письменном виде за 14 дней до назначенного срока.

§ 13.

Общее Собрание Членов может происходить во второй срок тогда, когда:

а) в уведомлении обозначены сроки: первый и второй, а также

б) второй срок назначен не раньше, чем за полчаса и не позже, чем через три недели после первого срока.

§ 14.

 1. Общее Собрание Членов открывает Председатель Общества, который проводит выборы руководителя Общего Собрания Членов. Общее Собрание Членов утверждает регламент и повестку дня.
 2. Утвержденная повестка Общего Собрания Членов может быть изменена только абсолютным большинством голосов.

§ 15.

В полномочия Собрания входят, в частности:

 1. внесение изменений в Устав Общества,
 2. постановка целей и стратегии деятельности Общества,
 3. утверждение регламента работы Общего Собрания Членов, Правления
  и Ревизионной Комиссии,
 4. выбор Председателя, Правления и Ревизионной Комиссии.

§ 16.

 1. Председатель Общества избирается Общим Собранием Членов.
 2. Председатель Общества, в частности:
 1. представляет Общество,
 2. распоряжается финансами и имуществом Общества,
 3. руководит работой Правления,
 4. формирует состав Ученого Совета из числа членов Общества, имеющих титул или ученую степень,
 5. формирует состав Комитета Экспертов из числа специалистов определенной отрасли и его руководителя,
 6. заключает условия работы и является начальником работников Общества,
 7. осуществляет надзор за работой организационных единиц Общества.

§ 17.

 1. Правление Общества состоит из 3-15 членов.
 2. В состав Правления входят:
 1. Председатель,
 2. Заместитель председателя,
 3.  Руководитель Ученого Совета,
 4. Члены.
 1. Работой Правления руководит Председатель Общества.

§ 18.

 1. Правление является исполнительным органом Общества.
 2. В обязанности Правления входят, в частности:
 1. реализация уставных целей Общества и резолюций Общего Собрания Членов,
 2. принятие членов и принятие решения по делам исключения, выхода из Общества,
 3. подготовка Общего Собрания Членов,
 4. распоряжение финансами и имуществом Общества,
 5. делегирование представителей для участия в работе государственных органов, органов самоуправления и хозяйственных органах,
 6. принятие дарственных, завещаний и наследства, т.д.,
 7. ведение реестра членов,
 8. утверждение годовых финансовых отчетов и баланса Общества, а также раздел излишков и определение способа покрытия растрат,
 9. принятие решения о вступлении в союз обществ и других организаций,
 10. определение формы, объема и условий сотрудничества с другими обществами и другими местными и иностранными субъектами,
 11.  разрешение на покупку или сбыт основных средств или оборудования стоимостью, большей эквивалента стоимостью 10 тыс. Евро,
 12. определение суммы взносов.
 13. выражение воли от имени Общества составляет Председатель Общества либо два члена Правления.

§ 19.

 1. Ревизионная Комиссия избирает из своего состава руководителя, заместителя руководителя и секретаря.
 2. Ревизионная Комиссия контролирует деятельность органов и единиц Общества в финансовых и хозяйственных рамках.
 3. В частности, Ревизионная Комиссия контролирует соответствие деятельности Общества финансовым положениям, соблюдение положений устава, порядок и способ урегулирования дел, предложенных членами Общества его органам, выплату членских взносов и ведение документации.

§ 20.

 1. Ученый Совет реализует научные цели Общества.
 2. Работой Ученого Совета руководит руководитель.

§ 21.

 1. Комитет Экспертов состоит из специалистов определенной отрасли.
 2. Работой Комитета Экспертов руководит руководитель.

§ 22.

 1. Бюро обеспечивает административное и техническое обслуживание Общества.
 2. Бюро руководит директор Бюро.

§ 23.

 1. В случае трудоустройства Председателя Общества, договор заключает руководитель Ревизионной Комиссии.
 2. В случае трудоустройства других членов Правления, Ученого Совета, Ревизионной Комиссии, договор заключает Председатель Общества.

§ 24.

 1. Источником финансирования Общества являются:
  1. членские взносы,
  2. дарственные,
  3. наследства,
  4. завещания,
  5. поступления от собственной деятельности,
  6. доходы от имущества,
  7. другое.
 2. Общество может получать дотации согласно правилам, указанным в отдельных положениях.

§ 25.

1.Общество имеет право на следующие регалии:

1. знак,

2. стандарт,

3. гимн (звуковой сигнал)

2. Регалии, а также правила и обстоятельства пользования ними устанавливает Правление.

§ 26.

 1. Роспуск Общества производится на основании резолюции собственного Общего Собрания Членов.
 2. Имущество ликвидированного Общества предназначается для цели, указанной в резолюции Общего Собрания Членов о ликвидации Общества.
 3. Средства ликвидации покрываются из имущества Общества.

Подписи.

Перевод с польского языка на русский согласно

оригиналу выполнила переводчик О. Дзындра