MENU GŁÓWNE 

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY

STATUT 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY zwane dalej Stowarzyszeniem (Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie), jest stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)

§ 2.

Stowarzyszenie działa w Europie.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

Rozdział II. CELE STOWARZYSZENIA i SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5.

Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 2. działalność edukacyjną,
 3. działalność konsultingową,
 4. działalność popularyzatorską,
 5. działalność wydawniczą,
 6. organizowanie konferencji naukowych,
 7. szkolenia,
 8. organizowanie spotkań i dyskusji,
 9. wymianę informacji,
 10. finansowanie stypendiów naukowych i edukacyjnych,
 11. ocenę działań dla ochrony przed zagrożeniami,
 12. ocenę bezpieczeństwa urządzeń,
 13. rekomendacje organizacji i firm działających dla bezpieczeństwa,
 14. reprezentowanie interesów i ochrona praw członków stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych i innych podmiotów,kształtowanie warunków społecznych i organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa,
 15. tworzenie warunków organizacyjnych i ekonomicznych dla podnoszenia jakości usług  edukacyjnych,
 16. wyrażanie opinii w sprawach związanych ze statutowym celem Stowarzyszenia,
 17. współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 18. prowadzenie działalności gospodarczej,
 19. wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział III. CZŁONKOWIE

§ 6.

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec mieszkający w Europie, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Pracodawcy mogą być członkiem Stowarzyszenia,
 3. Osoby prawne mogą być wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 4. Członkostwo w stowarzyszeniu uzyskuje osoba, która wypełni i podpisze deklarację członkowską, z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
 5. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych oraz wspierajacych. 

§ 7.

1. Członkowie mają prawo:

 1. brać udział w pracach Stowarzyszenia,
 2. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz stowarzyszenia zgodnie
  z postanowieniami niniejszego Statutu,
 3. uzyskiwać wszelkie informacje od władz Stowarzyszenia o ich działalności,
 4. posługiwać się symboliką Stowarzyszenia,
 5. członkowie honorowi i wspierający, nie posiadający czynnego ani biernego prawa wyborczego, posiadają prawo głosu doradczego.

2. Członkowie mają obowiązek:

 1. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania Statutu,
 3. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 4. opłacać składki członkowskie.

3. Członkostwo ustaje wskutek:

 1. śmierci członka,
 2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie po opłaceniu składek i uregulowaniu zobowiązań względem Stowarzyszenia,
 3. wykreślenia z listy członków, dokonane przez Zarząd z powodu działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania Statutu.

           

Rozdział IV. WŁADZE i STRUKTURA STOWARZYSZENIA

§ 8.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Prezes
 3. Zarząd
 4. Komisja Rewizyjna

2. Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są:

 1. Rada Naukowa
 2. Komitet Ekspertów
 3. Biuro

3. Zarząd ma prawo powoływać inne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia ustalając ich

nazwy i zasady funkcjonowania.

§ 9.

 1. Kadencja władz  Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Władze Stowarzyszenia składają sprawozdanie przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 3. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą samodzielnie pomiędzy terminami Walnego Zgromadzenia Członków dokonać zmiany połowy swojego składu i dokooptować w tym limicie członków Stowarzyszenia do swojego składu.
 4. Władze i jednostki organizacyjne  Stowarzyszenia prowadzą dokumentację zgodnie z regulaminami i odpowiednimi przepisami.
 5. Koszty  działalności władz i jednostek organizacyjnych ponosi Stowarzyszenie.

§ 10.

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

§ 11.

1. Zgromadzenie może być zwoływane jako:

 1. Zwyczajne
 2. Nadzwyczajne

2. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków w zwykłym terminie wymagają dla swej

 1. obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia.
 1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały podejmowane są zwykła większością głosów uprawnionych członków Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu.
 3. Zwykła większość ma miejsce wówczas, gdy za uchwałą oddano liczbę głosów co najmniej o jeden większą od liczby głosów przeciwnych.
 4. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy za uchwałą oddano liczbę głosów co najmniej o jeden większą od sumy pozostałych oddanych głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

§ 12.

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd.
 2. O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia Zarząd powinien powiadomić pisemnie członków Stowarzyszenia na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 13.

Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w tzw. drugim terminie wówczas, jeżeli:

a) na zawiadomieniu zaznaczone są terminy: pierwszy i drugi, oraz

b) drugi termin wyznaczony jest nie wcześniej niż pół godziny i nie później niż

trzy tygodnie po pierwszym terminie.

§ 14.

 1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Stowarzyszenia, który przeprowadza wybory przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków. Walne Zgromadzenie Członków uchwala regulamin i porządek obrad.
 2. Uchwalony porządek Walnego Zgromadzenia Członków może być zmieniony tylko  bezwzględną większością głosów.

§ 15.

Do uprawnień Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 2. ustalenie celów i strategii działania Stowarzyszenia,
 3. uchwalenie  regulaminu  pracy  Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu

            i Komisji Rewizyjnej,

 1. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 16.

 1. Prezes Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Prezes Stowarzyszenia w szczególności:
 1. reprezentuje Stowarzyszenie,
 2. dysponuje finansami i majątkiem Stowarzyszenia,
 3. kieruje pracami Zarządu,
 4. powołuje w skład Rady Naukowej spośród członków Stowarzyszenia posiadających tytuł lub stopień naukowy,
 5. powołuje w skład Komitetu Ekspertów spośród specjalistów określonej dziedziny
  i jego przewodniczącego,
 6. zawiera umowę o pracę i jest przełożonym pracowników Stowarzyszenia,
 7. nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-15 członków.

 1. W skład Zarządu wchodzą:
 1. prezes,
 2. v-ce prezesi,
 3. sekretarze,
 4. członkowie.
 1. Pracami Zarządu kieruje prezes Stowarzyszenia.

§ 18.

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
 1. realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. przyjmowanie członków i podejmowanie decyzji w sprawach wyłączenia, wystąpienia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 3. przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. dysponowanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia,
 5. delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach organów państwowych, samorządowych i gospodarczych,
 6. przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków, itd.,
 7. prowadzenie rejestru członków,
 8. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i bilansu Stowarzyszenia oraz podziału nadwyżki i ustalanie sposobu pokrywania strat,
 9. decydowanie o przystąpieniu do związku stowarzyszeń i innych organizacji,
 10. określanie formy, zakresu i warunków współpracy z innymi stowarzyszeniami
  i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 11. zezwalanie na zakup lub zbyt środków trwałych oraz wyposażenia o wartości powyżej równoważnej wartości 10 tys. EURO.
 12. ustalanie wysokości składek.
 13. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Stowarzyszenia lub dwaj członkowie Zarządu.  

§ 19.

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność władz i jednostek Stowarzyszenia w zakresie finansowym i gospodarczym.
 3. W szczególności Komisja Rewizyjna kontroluje zgodność działania Stowarzyszenia z przepisami finansowymi, przestrzeganie postanowień statutu, tryb i sposób załatwiania spraw wniesionych przez członków Stowarzyszenia do jej władz, opłacanie składek członkowskich  i prowadzenie dokumentacji.

§ 20.

 1. Rada Naukowa realizuje naukowe cele Stowarzyszenia.
 2. Pracami Rady Naukowej kieruje przewodniczący.

§ 21.

 1. Komitet Ekspertów stanowią specjaliści określonej dziedziny.
 2. Pracami Komitetu Ekspertów kieruje przewodniczący.

§ 22.

 1. Biuro zapewnia administracyjną i techniczną obsługę Stowarzyszenia.
 2. Biurem kieruje dyrektor Biura.

§ 23.

 1. W przypadku zatrudnienia Prezesa Stowarzyszenia umowę zawiera przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 2. W przypadku zatrudnienia innych członków Zarządu, Rady Naukowej, Komisji Rewizyjnej umowę zawiera Prezes Stowarzyszenia.

§ 24.

1. Źródłem finansowania Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny,
 3. spadki,
 4. zapisy,
 5. wpływy z własnej działalności,
 6. dochody z majątku,
 7. inne.

2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 25.

1. Stowarzyszenie ma prawo do następujących insygniów:

 1. znaku,
 2. sztandaru,
 3. hymnu (sygnału dźwiękowego).
 1. Insygnia oraz zasady i okoliczności posługiwania się nimi ustala Zarząd.

§ 26.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia dokonuje się na podstawie uchwały własnej Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków o likwidacji Stowarzyszenia.
 3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

 

 

Statut został uchwalony w dniu 12.06.2001 r.

i postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z dnia 21.05.2002 r.

wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114138.

Zmiany w Statucie zostały uchwalone w dniu 12.05.2012 r. przez Walne Zgromadzenie Członków

i postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z dnia 11.01.2013 r.

wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego

.