MENU GŁÓWNE 

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY

WYDAWNICTWO 

Wydawnictwo  EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY jest w rejestrze Biblioteki Narodowej w Warszawie - Krajowego Biura Międzynarodowego Numeru Książki ISBN i posiada oznaczenie 978-83-61645. Wydawnictwo EAS specjalizuje się w podręcznikach i monografiach naukowych z zakresu nauk o bezpieczeństwie.  Wydawnictwo przestrzega zasad najwyższych standardów rzetelności i dobrych obyczajów w nauce, w szczególności w zakresie ujawniania pomocy sponsorów i stopnia udziału w autorstwie publikacji zbiorowej. Wszystkie publikacje podlegają recenzji dwóch niezależnych recenzentów, w tym jednego afiliowanego w innej instytucji zagranicznej, niż narodowość autora pracy. Recenzje mają formę pisemną i zawierają wniosek dopuszczenia lub odrzucenia publikacji, a w przypadku ujawnienia recenzentowi autora artykułu - oświadczenie o nie występowaniu konfliktu interesów pomiędzy recenzentem a autorem. Redakcja publikuje listę współpracujących recenzentów na stronie internetowej.

 

Recenzenci dotychczasowych publikacji Wydawnictwa  EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY w Krakowie (w nawiasie rok publikacji)

 

doc. Ing.  Vilém ADAMEC, Ph.D. – Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Česká republika, 2011;)

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz AMBROŻY - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (2008; 2010; 2015)

prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD. Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) (2015)

prof. nadzw. dr hab. Henryk ĆWIĘK - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (2006)

prof. nadzw. dr hab. Wojciech CZARNY - Uniwersytet Rzeszowski (2010)

prof. nadzw. dr hab. Jacek DWORZECKI - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (2014; 2015)

prof. nadzw. dr hab. Janusz FECZKO - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (2003; 2005)

prof. nadzw. dr hab. Stanisław GALATA - Akademia Ekonomiczna w Krakowie (2002; 2003)

kpt. mgr inż. Rafał Grabiec - oficer pożarnictwa (2015)

dipl. Ing. Jana GYMERSKÁ - Akadémia Policajného zboru v Bratislave (Slovensko, 2004)

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Hadzik – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (2015)

doc. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc. - Žilinska univerzita, Žilina (Slovensko, 2004); Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš (Slovensko, 2008); Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2011);  

doc. Mgr. Roman JAŠEK, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Česká republika, 2008)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof KAGANEK - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (2010; 2011; 2013; 2013; 2015)

prof. nadzw. dr hab. Ewa KAŁAMACKA - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (2011)

др пед. наук, професор Наталія Григорівна КАЛАШНИК - Київ (Україна, 2008; 2011).

prof. dr hab. Tadeusz KASPERCZYK - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (2014)

prof. dr hab. Stanisław KILIAN - Akademia Pedagogiczna w Krakowie (2004)

prof. nadzw. dr hab. Andrzej KLIMEK - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (2008)

prof. nadzw. dr hab. Leszek F. KORZENIOWSKI - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (2008; 2009; 2010; 2011; 2014). Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (2015)

dr Mirosław KOST - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (2010)

dr Stanisław KOZDROWSKI - AGOPOL sp. z o.o. Agencja Ochrony w Słupsku (2004; 2005); Akademia Pomorska w Słupsku (2011)

prof. nadzw. dr hab. Jan KRUPA - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2008; 2009)

prof. zw. dr hab. Józef LIPIEC - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2002; 2004; 2008; 2011)

dr Dorota LIPKA-NOWAK - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (2010)

др псих. наук, проф. Сергій Дмитрович МАКСИМЕНКО - академік-секретар відділення АПН України, Інститут Психології ім. Г.С.Костюка, Київ (Україна, 2005)

Jerzy MAZUREK - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (2004; 2005);

prof. nadzw. dr hab. Sławomir MAZUR - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (2005)

doc. Ing. Marian MESAROŠ - detašované pracovisko bezpečnostného manažmentu Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej university v Košiciach (Slovensko, 2002)

dr hab. prof. nadzw. Dariusz Mucha – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (2013)

dr hab. prof. nadzw. Władysław MYNARSKI - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (2014)

dr Andrzej NIEMIEC (2014)

prof. dr Jaroslav OBERUČ - Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš (Slovensko, 2003)

dr Jarosław OMORCZYK - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (2010)

prof. Ing. Anton OSVALD, CSc. - Žilinska univerzita, Žilina (Slovensko, 2015)

др фил. наук, проф. Iнна Петрівна ПАЛІЙ - Iнститут Підготовки Кадрів Промисловості, Київ (Україна,  2003; 2005; 2010)

prof. dr hab. Andrzej PEPŁOŃSKI - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku (2004; 2005); Akademia Pomorska w Słupsku (2006; 2008; 2011)

dr Anna POZNAŃSKA - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (2010)

kmdr ppor. dr  Krzysztof ROGOWSKI Kierownik Cyklu Elektromechanicznego Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce (2011)

prof. dr hab. Leszek RUDNICKI – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu (2015)

Jan RYBCZYŃSKI - z-ca Dyrektora Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (2004; 2005);

prof. dr hab. Jan SIEKIERSKI - Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie (2010; 2013; 2015)

doc. PhDr. František ŠKVRNDA, CSc. - Ekonomická univerzita v v Bratislave (Slovensko, 2008;  2011)

prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD. (2015)

prof. nadzw. dr hab. Roman TOMASZEWSKI - Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (2006)

JUDr. Michal TUROŠÍK, PhD. (2015)

plk. doc. PaedDr. Samuel UHRIN, CSc. - Akadémia Policajného zboru, Bratislava, Slovensko (2014)

dr.h.c. prof. Tatiana VARCHOLOVÁ, CSc. – Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovensko, 2005; 2010)

prof. dr hab. Wiesław WRÓBLEWSKI - Uniwersytet Szczeciński (2005)

prof. dr hab. Kazimierz ZIELIŃSKI – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2015)

канд. с-г. наук, доц. Василий Миронович ЗАПЛАТИНСКИЙ - Національний авіаційний університет, Київ (Україна 2011)

prof. nadzw. dr hab. Halina ZDEBSKA - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (2009)

prof. nadzw. dr hab. Maria ZOWISŁO - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (2009)

prof. zw. dr hab. Mikołaj ZYMOMRYA - Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie (2002)