STOWARZYSZENIE - THE ASSOCIATIONАССОЦИАЦИЯ 

Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie - Stowarzyszenie naukowe prowadzące badania, popularyzujące nauki o bezpieczeństwie. EAS powstało na konferencji krakowskiej 12 maja 2000 r. i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie Statutu, który został uchwalony w dniu 12 czerwca 2001 r. i postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z dnia 21 maja 2002 r. wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114138. Stowarzyszenie zrzesza osobistości świata nauki i menedżerów oraz instytucje akademickie, organizacje społeczne z Bułgarii, Czech, Chin, Francji, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Turcji, Włoch, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zajmujące się problematyką edukacji oraz bezpieczeństwa.  

European Association of Safety Sciences - Scientific Association conducting research, popularizing security sciences. EAS was established at the Krakow conference on May 12, 2000 and has legal personality. It operates on the basis of the Articles of Association, which was adopted on June 12, 2001 and by the District Court for Kraków Śródmieście in Krakow of May 21, 2002, entered into the Register of National Court Register Societies under the number 0000114138. The Association brings together people from the world of science and managers, and academic institutions, social organizations from Bulgaria, the Czech Republic, China, France, Greece, Spain, Latvia, Moldova, Germany, Poland, Russia, Romania, Serbia, Slovakia, Ukraine, Hungary, Turkey, Italy, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, dealing with the issues of education and security.

Европейская ассоциация наук о безопасности - научная ассоциация, проводящая исследования, популяризирующая науки о безопасности. EAS была создана на Краковской конференции 12 мая 2000 года и имеет правосубъектность. Он действует на основании Устава, который был принят 12 июня 2001 года и окружным судом Кракова в Кракове от 21 мая 2002 года, внесен в Реестр национальных регистрационных регистрационных обществ под номером 0000114138. Ассоциация объединяет людей из мира науки и руководителей и академические учреждения, общественные организации из Болгарии, Чехии, Китая, Франции, Греции, Испании, Латвии, Молдовы, Германии, Польши, России, Румынии, Сербии, Словакии, Украины, Венгрии, Турции, Италии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, занимающихся вопросами образования и безопасности.

CELE OBJECTIVES ЦЕЛИ

Głównymi celami Stowarzyszenia to: badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- działalność edukacyjną, działalność konsultingową, działalność popularyzatorską, działalność wydawniczą, organizowanie konferencji naukowych, szkolenia, organizowanie spotkań i dyskusji, wymianę informacji, finansowanie stypendiów naukowych i edukacyjnych, ocenę działań dla ochrony przed zagrożeniami, ocenę bezpieczeństwa urządzeń, rekomendacje organizacji i firm działających dla bezpieczeństwa, reprezentowanie interesów i ochrona praw członków stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych i innych podmiotów, kształtowanie warunków społecznych i organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa, tworzenie warunków organizacyjnych i ekonomicznych dla podnoszenia jakości usług edukacyjnych, wyrażanie opinii w sprawach związanych ze statutowym celem Stowarzyszenia, współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, prowadzenie działalności gospodarczej, wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Walnego Zebrania Członków.

 

The main goals of the Association are: research and education for the safety of people and companies in common Europe. The Association pursues its goals through: - educational activities, consulting activities, popularizing activities, publishing activities, organizing scientific conferences, training, organizing meetings and discussions, exchanging information, financing scholarships and educational, evaluation of activities for protection against threats, assessment of device security, recommendations of organizations and companies operating for security, representing interests and protecting the rights of association members towards state, self-government and other bodies, shaping social and organizational conditions for improving security, creating organizational and economic conditions for improving the quality of educational services, expressing opinions on matters related to the Association's statutory goal, cooperation with domestic and foreign entities, running a business, performing other tasks resulting from the resolutions of the General Meeting of Members.

 

Основными задачами Ассоциации являются: научные исследования и образование для обеспечения безопасности людей и компаний в общей Европе. Ассоциация преследует свои цели путем: - образовательная деятельность, консультационная деятельность, деятельность популяризации, публикация, организации конференций, учебные курсы, организация встреч и дискуссии, обмен информации, финансирование стипендий и меры образовательных оценок для защиты от опасностей, устройство оценки безопасности рекомендации организаций и компании, работающие на безопасности, представляющие интересы и защиты прав членов Ассоциации в государственных и местных органов власти и других заинтересованных сторон, формирование социальных и организационных условий для повышения уровня безопасности, создание организационных и экономических повышения качества образовательных услуг, выражающие мнения по вопросам, связанным с уставной целью Ассоциации, сотрудничество с отечественные и иностранные юридические лица, предпринимательской деятельности, выполнение других задач, возникающих в связи с решениями Общего собрания участников.