386

aktywnych członków 

Stowarzyszenia 

27

Państw z całego Świata
z których pochodzą członkowie

121

zorganizowanych międzynarodowych konferencji naukowych
w całej Europie

STOWARZYSZENIE

STATUT

CZŁONKOWIE

AKTUALNOŚCI  

SECURITOLOGIA

WYDAWNICTWO 

STOWARZYSZENIE

Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie - Stowarzyszenie naukowe prowadzące badania, popularyzujące nauki o bezpieczeństwie. EAS powstało na konferencji krakowskiej 12 maja 2000 r. i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie Statutu, który został uchwalony w dniu 12 czerwca 2001 r. i postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z dnia 21 maja 2002 r. wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114138. 

Stowarzyszenie zrzesza osobistości świata nauki i menedżerów oraz instytucje akademickie, organizacje społeczne z Bułgarii, Czech, Chin, Francji, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Turcji, Włoch, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zajmujące się problematyką edukacji oraz bezpieczeństwa.  

CELE

Głównymi celami Stowarzyszenia to: badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- działalność edukacyjną, działalność konsultingową, działalność popularyzatorską, działalność wydawniczą, organizowanie konferencji naukowych, szkolenia, organizowanie spotkań i dyskusji, wymianę informacji, finansowanie stypendiów naukowych i edukacyjnych, ocenę działań dla ochrony przed zagrożeniami, ocenę bezpieczeństwa urządzeń, rekomendacje organizacji i firm działających dla bezpieczeństwa, reprezentowanie interesów i ochrona praw członków stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych i innych podmiotów, kształtowanie warunków społecznych i organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa, tworzenie warunków organizacyjnych i ekonomicznych dla podnoszenia jakości usług edukacyjnych, wyrażanie opinii w sprawach związanych ze statutowym celem Stowarzyszenia, współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, prowadzenie działalności gospodarczej, wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Walnego Zebrania Członków.

Prezes Stowarzyszenia

prof. dr hab. Leszek Fryderyk Korzeniowski 

+48 501 752 491

lfk@eas.info.pl

.